top of page

Algemene voorwaarden

Als u zich opgeeft voor een opleiding, training of cursus bij Samfish Design gelden de volgende algemene voorwaarden opleidingen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Samfish Design en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Samfish Design en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Samfish Design en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Samfish Design 

ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier,

ofwel door een schriftelijke bevestiging van Samfish Design aan de cursist na een telefonische aanmelding.

Artikel 3. Annulering

De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk of digitaal annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Samfish Design. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering Kosten voor cursist

meer dan 2 werken voor het begin van de cursus geen kosten

1 tot 2 weken voor het begin van de cursus 50% van de cursuskosten

minder dan 1 week voor het begin van de cursus volledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Samfish Design aanmelden.

 

Artikel 4. Annulering Samfish Design

Samfish Design kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug of er wordt een nieuwe datum gekozen.

 

Artikel 5. Prijzen

De prijs wordt vooraf schriftelijk vastgelegd. Samfish Design heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

 

Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

7. Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Samfish Design overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist. Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

 

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Samfish Design uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Samfish Design, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Samfish Design mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Samfish Design heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Samfish Design en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Utrecht.

 

Maarssen, 1 januari 2018

Download de algemene voorwaarden

bottom of page